top of page
  • Facebook

การทำงานของเรา

พวกเราเป็นกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขต Gjøvik/Toten ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี 2014 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก ๆ ที่เกิดและเติบโตที่นี่ ได้รู้จักภาษาและวัฒนธรรมไทย  ในปี 2016 เราได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ และจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ และชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตนี้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติอีกด้วย

วัฒนธรรม หมายถึง ความดี ความงาม ความเจริญในชีวิตมนุษย์ ซึ่งปรากฎเป็นรูปต่าง ๆ เช่น ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะวิทยาการ ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น  และได้ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นเครื่องมือในการยึดโยง หล่อหลอมให้คนในชาติเดียวกันมีความรักความสามัคคีกันอีกด้วย

บทสรุป การกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ทุกครั้งมีเป้าหมายหลักคือ ความรักและความสมามัคคีของคนไทย

เกี่ยวกับเรา

สร้างผลกระทบที่มีความหมาย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2543 ทีมงานของ Thai-Language Education and Culture ได้ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อส่งเสริมอุดมการณ์ของเรา เราโชคดีที่มีอาสาสมัครและพนักงานจากทุกสาขาอาชีพที่นำความเชี่ยวชาญและทรัพยากรเฉพาะของพวกเขามาใช้ในทุกสิ่งที่เราทำ นี่คือสิ่งที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายปีแล้วปีเล่า

แม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่สามารถทำได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรากำลังสร้างผลกระทบที่สำคัญ เราไม่ได้วัดความสำเร็จของเราจากข้อเท็จจริงและตัวเลขเท่านั้น แต่วัดจากใบหน้าที่มีความสุขและข้อเสนอแนะที่อบอุ่นใจ ดูว่าคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างได้อย่างไร

bottom of page